Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

IngridUlvsdatter
01:22
6389 48aa
OBLIVIATE <3
Reposted frombeautifulwar beautifulwar viajoannna joannna
IngridUlvsdatter
01:20
1674 7c36 500
Reposted fromikhakima ikhakima viajoannna joannna
IngridUlvsdatter
01:17
0766 b43e 500
Reposted fromdranger dranger vianimfomanka nimfomanka
IngridUlvsdatter
01:17
Sa­mot­ność nie ma nic wspólne­go z bra­kiem towarzystwa. 
IngridUlvsdatter
01:16
Zanim zdecdujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym
— Wojciech Eichelberger - Krótko mówiąc
Reposted fromcholernelove cholernelove vianimfomanka nimfomanka
IngridUlvsdatter
01:15
Depresja – niezwykle atrakcyjny i pożądany stan ducha, którego posiadacz, jak sama nazwa wskazuje – de, odjęcie czegoś oraz presja, czyli nacisk, ciśnienie, ograniczenie otrzymuje od otoczenia szereg ulg, czułości oraz wyrozumiałości. Nic więc dziwnego, że stała się ona najpopularniejszą chorobą XXI wieku.
— Nonsensopedia
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 vianimfomanka nimfomanka
IngridUlvsdatter
01:14
2142 5b17
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
IngridUlvsdatter
01:13
8122 8652 500
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
IngridUlvsdatter
01:13
5160 bdbc 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka

May 29 2015

IngridUlvsdatter
21:12
7024 6583
Reposted fromnazarena nazarena viablack-angel black-angel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl